Green Youth Empower - CERV

 

 

Green Youth Empowerement: Green Jobs for Greener Europe

 

Trajanje projekta

1.12.2022 - 30.11.2024

 

Povzetek projekta

Glavni cilj projekta je opolnomočiti mlade za prihodnja zelena delovna mesta v zeleni evropski družbi kot civilni odgovor na krizo COVID-19. Eden od ciljev tega projekta je spodbujati razpravo in razmislek mladih ter njihovo sodelovanje pri odločanju o prihodnosti zelene Evrope in zelenih delovnih mestih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Projekt Green Youth Empowerment je mreža osmih evropskih mest, ki se bo ukvarjala s položajem mladih v družbi, gospodarsko in socialno krizo, ki jo je povzročil COVID-19, njihovo zaposljivostjo in vlogo pri ozelenitvi Evrope s spodbujanjem zelenih delovnih mest in zelenih veščin, da bi povečali kakovost življenja mladih. Aktivna udeležba mladih v procesu oblikovanja evropskega zelenega dogovora ter opolnomočenje mladih za razvijanje spretnosti za zelena delovna mesta in sprejemanje zelene preobrazbe bosta tako povečala razumevanje in sodelovanje mladih glede družbenega vpliva COVID-19 v njihovih lokalnih skupnostih. Ta projekt bo predstavil načrt sodelovanja med osmimi evropskimi mesti, ki bo trajal 24 mesecev in bo osredotočen na izmenjavo izkušenj, medkulturni dialog, razpravo in skupni razmislek. V teh 24 mesecih bodo različni sodelujoči subjekti organizirali 8 mednarodnih srečanj, na katerih bodo mladi iz različnih družbenih okolij razmišljali in razpravljali o različnih vidikih, povezanih z izhodom iz krize in zelenim prehodom, na konferencah, delavnicah, odprtih razpravah, debatah itd.

 

Abstract

The main goal of the project Empower Green Youth- Green jobs for greener Europe, is to empower youth for Future Green Jobs within the Green European society as civic response to COVID-19 crisis. One of the objectives of this project is to promote debate and youth reflection and participations in decision making on the future of green Europe and green jobs on the local, national and international level. The project Green Youth Empowerment is a network of 8 European cities that will work on youth position in society, the economic and social crises caused by COVID-19, their employability and their role in the making Europe greener through promoting green jobs and green skills in order to increase the quality of youth life. The active participation of youth in the process of building European Green deal, as well as empowering youth for developing skills for green jobs and embracing green transformation, will thus increase youth comprehension and participation about a social impact of COVID-19 in their local communities. This project will present a cooperation itinerary between 8 European cities that will last 24 months and that will focus on the exchange of experiences, intercultural dialogue, debate and joint reflection. During this 24 months, the different participating entities will organize 8 international meetings where youth people from diverse social contexts will reflect and debate on different aspects related to the exit from the crisis and the green transition, through conferences, workshops, open discussions, debates, etc.

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi